top of page

Izjava o privatnosti društva BLITZ d.o.o.

Opće informacije

 

1. Društvo BLITZ d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Kamenarka 1, OIB: 69856063967 (dalje u tekstu: Društvo i/ili Voditelj obrade) od Vas prikuplja i obrađuje određene osobne podatke u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.

2. Izjavom o privatnosti Društvo, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, želi dati korisnicima svojih usluga jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama.
3. Društvo se zauzima za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.
4. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, molimo kontaktirajte našu osobu odgovornu za zaštitu osobnih podataka e-porukom na adresu e-pošte gdpr@blitzgroup.eu.
5. Zadržavamo pravo izmjene ove Izjave o privatnosti u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove Izjave o privatnosti korisnici će biti obaviješteni na web stranici www.blitzgroup.eu (dalje u tekstu: Stranica).

7. Ova Izjava stupa na snagu na dan objave na Stranici i primjenjuje se od 01. prosinca 2023. godine.

 

Osobni podaci koji se obrađuju i korištenje osobnih podataka

 

Ova Izjava o privatnosti objašnjava:

• Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja o Vama;
• Način na koji Voditelj obrade prikuplja Vaše osobne podatke;
• Načine na koje Voditelj obrade koristi Vaše podatke;
• Osnove na temelju kojih Voditelj obrade koristi Vaše osobne podatke;
• S kime Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke;
• Kako Voditelj obrade štiti Vaše osobne podatke.

 

Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje

 

1. Voditelj obrade prikuplja samo one osobne podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.
2. Voditelj obrade može prikupljati Vaše osobne podatke kada obavlja svoje poslovanje, uključujući kada se Vi obraćate Voditelju obrade, tražite informacije od Voditelja obrade, koristite Stranicu Voditelja obrade ili koristite usluge Voditelja obrade.
3. Osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje od korisnika Stranice i/ili usluga uključuju:
• tehničke podatke (broj posjeta stranici, ili primitak i korištenje materijala i komunikacija koje šalje Voditelj obrade Ispitaniku elektroničkim putem) prikupljeni putem kolačića (tzv. cookies);
• i druge podatke koje Ispitanik možda pruži Voditelju obrade.
4. Voditelj obrade ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka ispitanika koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca niti osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela.

 

Način prikupljanja osobnih podataka

 

1. Voditelj obrade prikuplja osobne podatke Ispitanika na različite načine, uključujući:

• za vrijeme praćenja Stranice, uključujući i e-mail komunikaciju upućenu prema i od Društva;
• kada Ispitanik dostavi informacije tijekom izravne komunikacije s Društvom, uključujući
• osobnu komunikaciju s osobljem Društva i online komunikaciju putem stranice ili e-maila;
 
2. Kada Voditelj obrade prikuplja Vaše osobne podatke na neki od navedenih načina, koristi ih isključivo u svrhu koja Vam je navedena u vrijeme prikupljanja tih podataka.
 

3. Niti jedan podatak nije obvezan i nema nikakvih posljedica u slučaju uskrate davanja podataka.

 

Svrha i razdoblje čuvanja osobnih podataka

 

Kada Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke, čini to iz sljedećih razloga:

• radi ponude usluga Društva na tržištu,
• unaprjeđenja usluge Društva, a
• upravljanja odnosima s Ispitanicima i drugim osobama u obavljanju svog poslovanja te
• činjenja dostupnim podataka koje je zatražio Ispitanik;
• radi ispunjenja bilo koje svoje pravne obveze;
• radi analize i administriranja Stranice, uključujući nadzor upotrebe Stranice.

 

A. PREGLED USLUGA DRUŠTVA

 

Voditelj obrade ne radi direktnu online prodaju bilo kakvih usluga, već samo pruža javno dostupne informacije unutar opsega djelatnosti kojom se bavi.

U opsegu u kojem je to razumno potrebno u vezi usluga Društva, moguće je da ćemo morati dijeliti osobne podatke s trećim osobama. Molimo Vas, pregledajte dio ove Izjave pod naslovom Osobe s kojima Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke.

 

B. MARKETING TE RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE USLUGA DRUŠTVA

 

Osobne podatke koje ste dostavili Voditelju obrade Voditelj obrade može koristiti kako bi saznao:
• Otvarate li web poveznice, poveznice za odjavu ili poveznice na događanja uključene u e-mail poruke i marketinške materijale Društva;
• Posjećujete li i kako posjećujete Stranicu nakon što otvorite poveznice koje Vam je Društvo dostavilo. Ovo radimo korištenjem softvera koji postavlja kolačiće na Vaš uređaj koji prate ovu aktivnost i bilježe istu. Molimo provjerite Obavijest o korištenju kolačića, za više informacija o načinu upravljanja i uklanjanja kolačića.
 

C. UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KORISNICIMA

 

Voditelj obrade, kao pružatelj usluga internetske Stranice, u svrhu posjete Stranici, obrađuje sljedeće osobne podatke: ime, prezime, e-mail adresa, preko kontakt forme Društva objavljene na stranicama Društva isključivo po Zahtjevu za kontakt od strane Ispitanika.

Ujedno Društvo na Stranici koristi kolačiće (tzv. cookies). Molimo provjerite našu Obavijest o korištenju kolačića.

 

D. ZAŠTITA OSOBA I IMOVINE (VIDENADZOR)

 

Voditelj obrade radi zaštite osoba i imovine snima putem sustava videonadzora prostorije unutar i ispred prostorija Društva te se osobni podaci prikupljeni putem videonadzora ne koriste za druge svrhe.
Sve prostorije koje se snimaju putem videonadzora su označene oznakom da je prostorija pod videonadzorom na način da je oznaka vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja i sadrži sve potrebne podatke propisane zakonom.
Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora ima odgovorna osoba Voditelja obrade i/ili osoba koju on ovlasti te iste osobe osobne podatke prikupljene putem videonadzora ne mogu koristiti za druge svrhe osim svrhe zaštite osoba i imovine.
Sustav video nadzora je zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba.
Voditelj obrade će uspostaviti automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama videonadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem videonadzora.

Osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu čuvaju se najduže 6 mjeseci, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

 

Osnove za obradu osobnih podataka

 

Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:


• legitimni interes Voditelja obrade i to za: pružanje usluge internet stranice i upravljanje istom, radi utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između Ispitanika i Društva, radi dijeljenja osobnih podataka s povezanim društvima Voditelja obrade i trećim osobama kako je to detaljno navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti, praćenja navika korisnika usluga Društva u svrhu unaprjeđenja usluga Društva te videonadzora;

• radi ispunjavanja pravnih obveza Voditelja obrade

  • privola ispitanika – za primanje marketinških poruka, newslettere, e-mail obavijesti o uslugama Društva ili ankete koje Društvo šalje radi unaprjeđenja usluga.

 

Osobe s kojima Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke

 

Podatke koje dostavljate Društvu, Voditelj obrade može na temelju svog legitimnog interesa podijeliti s povezanim društvima Voditelja obrade koji ih također mogu obrađivati. Povezana društava Voditelja obrade su:
• Blitz-CineStar d.o.o.
 

Društvo može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama u skladu s ugovornim obvezama koje ima s istima. Navedeno predstavlja legitimni interes Voditelja obrade. Takve treće osobe (poslovni partneri Voditelja obrade) uključuju:

• stručne savjetnike i revizore,
• dobavljače koje Društvo angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun Društva, uključujući pružatelje IT usluga, organizatore događanja; i
• druge osobe koje Društvo angažira kako bi Vam pružilo usluge uključujući kurirske službe, odvjetnike, stručnjake i prevoditelje.

Voditelj obrade može dijeliti osobne podatke i sa nadzornim tijelima, sudovima ili državnim agencijama kada je takvo dijeljenje podataka nužno, uključujući radi poštivanja svih zakonskih zahtjeva. Osim ukoliko nam je zabranjeno zakonom, poduzet ćemo sve razumne napore kako bi Vas Društvo prethodno obavijestilo o takvom odavanju Vaših osobnih podataka.

Društvo ne dozvoljava da Vaši osobni podaci budu dostupni trećim osobama u svrhu ponude proizvoda i usluga trećih strana, osim ako ste dali svoju izričitu privolu u tu svrhu.

 

Zaštita Vaših osobnih podataka

 

1. Društvo zaštitu osobnih podataka uzima ozbiljno i poduzelo je razne mjere opreza kako bi zaštitili vaše osobne podatke. Društvo kriptira određene osjetljive informacije koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, kako bi osigurali da su osobni podaci Ispitanika sigurni.
2. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran te Društvo ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa stranice te nije odgovorno za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.
3. U skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka, Društvo koristi tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, otkrivanja ili uništavanja.
4. Kako bi zaštitilo osobne podatke Ispitanika i privatnost istih Društvo provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite. Spomenuto održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na trajnoj osnovi. Društvo ograničava pristup podacima Ispitanika na način da pristup istima imaju isključivo ovlaštene osobe koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge. Osim toga, Društvo neprestano obučava svoje osoblje o važnosti povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti osobnih podataka i angažiramo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.
5. Voditelj obrade se pridržava internih sigurnosnih procedura upravljanja dokumentima i e-mail sustavom te infrastrukturom održavanja u svim prostorima Društva.

 

Prava ispitanika

 

1. Podnošenje prigovora – Voditelj obrade nastoji osigurati najviše standarde pri obradi osobnih podataka i ozbiljno pristupa rješavanju svakog prigovora ispitanika.
Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju Voditelj obrade provodi protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na adresu Voditelja obrade (Kamenarka 1, 10000 Zagreb, n/r Voditelj obrade – ne otvarati) ili putem e-mail adrese: gdpr@blitzgroup.eu.
Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.
2. Pravo na pristup: Svaki ispitanik ima pravo zatražiti detalje o osobnim podacima koje Voditelj obrade obrađuje u odnosu na njega/nju i o načinu na koji ih obrađuje.
3. Pravo na ispravak: Ako Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od Voditelja obrade možete zatražiti da ih ispravi ili dopuni. Molimo Vas da nas obavijestite u slučaju bilo koji promjena Vaših osobnih podataka putem e-maila: gdpr@blitzgroup.eu kako bismo ažurirali Vaše podatke.
4. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Od Voditelja obrade možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako ih je obrađivao protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, npr. kod zakonom propisanih obveza arhiviranja.
5. Pravo na ograničenje obrade: Od Voditelja obrade možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
• ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji omogućava Voditelju obrade provjeru točnosti tih podataka;
• ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje obrade podacima;
• ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva; ili
• ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.

6. Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od Voditelja obrade možete zatražiti da Vam podatke koje ste mu povjerili dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
• ako te podatke obrađuje na temelju suglasnosti koju ste dali i koju možete opozvati ili radi izvršavanja ugovora i
• ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
7. U određenim okolnostima, svaki ispitanik također ima pravo zatražiti prestanak svakog neovlaštenog prijenosa njegovih osobnih podataka trećim osobama te zahtijevati da Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke koji se odnose na njega trećim osobama.
8. Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.
9. Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili s očitom namjerom zlouporabe, Voditelj obrade može naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.
10. Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, postoji mogućnost da Društvo neće moći postići svrhe obrade navedene u ovoj Izjavi o privatnosti . Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
11. Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, važno je da razumijete kako Društvo može i dalje nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke u mjeri potrebnoj ili na drugi način dozvoljenoj zakonom.

 

 

 

Posljedice nedavanja osobnih podataka i upravljanje privolama

 

1. U slučaju nedavanja privole ili naknadnog povlačenja privole za primanje naših marketinških obavijesti, nećete primati naše marketinške poruke, newslettere, e-mail obavijesti o uslugama Društva ili ankete koje Društvo šalje radi unaprjeđenja usluga.
2. Privolu koju ste dali Voditelju obrade za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.
3. Davanje i povlačenje privole možete izvršiti slanjem e-maila na e-mail adresu gdpr@blitzgroup.eu ili slanjem pisanog zahtjeva na adresu sjedišta Voditelja obrade.
4. Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti slanjem e-maila na e-mail adresu: gdpr@blitzgroup.eu ili slanjem pisanog zahtjeva na adresu sjedišta Voditelja obrade.

 

Povjerljivost podataka trećih osoba

 

1. Ova Izjava o privatnosti odnosi se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Voditelj obrade prikuplja od ispitanika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem Stranice imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko internetske Stranice posjetite jednu ili više drugih stranica, preporučamo da pregledate izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Društvo nije odgovorno za načine i uvjete rada trećih strana.

 

Obavijest o korištenju kolačića (tzv. cookies)

 

1. Obavještavamo Vas kako Društvo na svojoj Stranici koristi kolačiće (tzv. cookies).
2. Kolačići su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja Stranice. Koristimo kolačiće u svrhu osiguravanja rada svih funkcija internetskog portala koji su nužni za normalno funkcioniranje Stranice te bez kojih nije moguće pristupiti Stranici. Takvi kolačići ne mogu se isključiti ili izbrisati jer bez njih Stranica ne bi ispravno funkcionirala. Međutim, navedeni kolačići (ASP.NET Sessionld) ne pohranjuju nikakve osobne podatke, već isključivo tehničke podatke potrebne za ispravan rad Stranice.
3. Pored navedenih kolačića nužnih za rad Stranice, Društvo koristi i kolačiće koji omogućavaju prepoznavanje korisnika pri ponovnom posjetu Stranici u svrhu prilagođavanja određenih sadržaja posebno za Vas te za analizu Stranice koristimo softver pomoću kojeg analiziramo korištenje Stranica. Time Društvo stječe dragocjena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete svoje ponude.
4. Navedeni software za analizu, osim toga, prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Osobni podaci koje navedeni kolačići prikupljaju su: centartab (odabrani centar), EUCookie (trakica za cookie da li si pročitao), CookieWarningAgreed, deadpoolBanner (da je prikazan banner).
5. Nadalje, na Stranici se mogu nalaziti i kolačići trećih strana (kao što su Google Analytics, Facebook, Instagram, Youtube i sl.) kao i kolačići za oglašavanje te slične poveznice, a koji također mogu prikupljati određene osobne podatke o Vama. Te kolačiće ne postavlja i ne kontrolira Društvo. Za više informacija o tome kako se treća strana koristi kolačićima te na koji način možete istima upravljati, molimo Vas da posjetite odgovarajuće web stranice treće strane. Kolačići trećih strana koji se koriste na Stranici su: Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti.
6. Kolačići za analizu, kolačići trećih strana i kolačići za oglašavanje te slični kolačići mogu se pohraniti na Vaše računalo samo uz Vaš izričit pristanak. Takve kolačiće inače možete, putem odgovarajućih postavki na browseru, isključiti ili izbrisati.
7. Upravljati kolačićima možete odabirom postavki u izborniku svog preglednika. Svoju privolu za korištenje kolačića možete uvijek povući na isti način, odabirom postavki u izborniku svog preglednika.
8. Većina internetskih preglednika prihvaća kolačiće, ali obično možete promijeniti postavke preglednika da odbija nove kolačiće, onemogući postojeće, ili da vas jednostavno obavijesti kad su novi kolačići poslani na Vaš uređaj.
9. Kako biste postavili Vaš preglednik da odbija kolačiće, pogledajte upute o pomoći davatelja preglednika (koje se inače nalaze pod izbornicima “Pomoć”, “Alati” ili “Uredi”).
10. Napominjemo da se određene funkcionalnosti Stranice mogu izgubiti ako odbijete ili onemogućite kolačiće. Osim toga, onemogućavanje kolačića ili kategorije kolačića ne briše kolačić iz Vašeg preglednika. To morate učiniti sami u izborniku preglednika.
11. Vaše osobne podatke prikupljene pomoću kolačića ne dijelimo s trećim osobama bez Vašeg izričitog pristanka. Navedene podatke Google Analytics čuva trajno, a korisnik ih može izbrisati kada poželi.
12. Prava ispitanika i ostale informacije u odnosu na osobne podatke koje o Vama prikupljaju kolačići možete pronaći u Izjavi o privatnosti.

 

KOLAČIĆI

 

Postavke privatnosti

Na našoj web Stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su bitni, dok nam drugi pomažu poboljšati ovu web Stranicu i Vaše iskustvo. U slučaju da želite povući privolu za kolačiće to možete bilo kad učiniti u postavkama svoga Internet preglednika unutar opcija postavki za sigurnost.  Nužni kolačići

  • Analitički kolačići

  • Marketinški kolačići

 

Nužni kolačići (1)

Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcije i nužni su za pravilan rad web Stranice.

Sakrij informacije o kolačićima.

Ime

Borlabs Cookie

Davatelj

Vlasnik ove Stranice, Otisak

Svrha

Pohranjivanje preferencija posjetitelja odabranih u Izborniku Borlabs kolačića .

Naziv kolačića

borlabs-cookie

Istek kolačića

1 godina

 

 

Analitički kolačići

Statistički kolačići prikupljaju informacije anonimno. Ove informacije nam pomažu razumjeti kako naši posjetitelji koriste našu web Stranicu.

Sakrij informacije o kolačićima.

Prihvati

Google Analytics

Ime

Google Analytics

Davatelj

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Svrha

Googleov kolačić koji se koristi za analizu web stranice. Generira statističke podatke o tome kako posjetitelj koristi web Stranicu.

Politika privatnosti

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

Naziv kolačića

_ga,_gat,_gid

Istek kolačića

2 godine

 

 

Marketinški kolačići (7)

Sadržaj s video platformi i platformi društvenih medija blokiran je prema zadanim postavkama. Ako su kolačići vanjskih medija prihvaćeni, pristup tim sadržajima više ne zahtijeva ručni pristanak.

Sakrij informacije o kolačićima.

Prihvati

Facebook

Ime

Facebook

Davatelj

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

Svrha

Koristi se za otvaranje Facebook sadržaja.

Politika privatnosti

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Domaćin

.facebook.com

 

Prihvati

Google Maps

Ime

Google Maps

Davatelj

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Svrha

Koristi se za otvaranje sadržaja Google Maps.

Politika privatnosti

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

Domaćin

.google.com

Naziv kolačića

NID

Istek kolačića

6 mjeseci

 

Prihvati

Instagram

Ime

Instagram

Davatelj

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

Svrha

Koristi se za otvaranje Instagram sadržaja.

Politika privatnosti

https://www.instagram.com/legal/privacy/

Domaćin

.instagram.com

Naziv kolačića

pigeon_state

Istek kolačića

Sesija

 

 

Prihvati

Twitter

Ime

Twitter

Davatelj

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland

Svrha

Koristi se za otvaranje Twitter sadržaja.

Politika privatnosti

https://twitter.com/privacy

Domaćin

.twimg.com, .twitter.com

Naziv kolačića

__widgetsettings, local_storage_support_test

Istek kolačića

Neograničeno

 

 

Prihvati

YouTube

Ime

YouTube

Davatelj

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Svrha

Koristi se za otvaranje YouTube sadržaja.

Politika privatnosti

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

Domaćin

google.com

Naziv kolačića

NID

Istek kolačića

6 mjeseci

bottom of page