top of page

Izjava o privatnosti društva BLITZ d.o.o.

Opšte informacije

 

1. Društvo BLITZ d.o.o. sa sedištem u Zagrebu, Kamenarka 1, OIB: 69856063967 (dalje u tekstu: Društvo i/ili Izvršilac obrade) od Vas prikuplja i obrađuje određene lične podatke u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.

2. Izjavom o privatnosti Društvo, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, želi da korisnicima svojih usluga da jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih ličnih podataka te da im omogući jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim ličnim podacima i saglasnostima.
3. Društvo se zauzima za zaštitu privatnosti i ličnih podataka.
4. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka, molimo Vas da kontaktirate našu osobu odgovornu za zaštitu ličnih podataka e-porukom na adresu e-pošte gdpr@blitzgroup.eu.
5. Zadržavamo pravo izmene ove Izjave o privatnosti u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga. O svakoj promeni ove Izjave o privatnosti korisnici će biti obavešteni na internet stranici www.blitzgroup.eu (dalje u tekstu: Stranica).

7. Ova Izjava stupa na snagu na dan obave na Stranici i primenjuje se od 01. decembra, 2023. godine.

 

Lični podaci koji se obrađuju i korišćenje ličnih podataka

 

Ova Izjava o privatnosti objašnjava:

• Vrste ličnih podataka koje Izvršilac obrade prikuplja o Vama;
• Način na koji Izvršilac obrade prikuplja Vaše lične podatke;
• Načine na koje Izvršilac obrade koristi Vaše podatke;
• Osnove na temelju kojih Izvršilac obrade koristi Vaše lične podatke;
• S kime Izvršilac obrade deli Vaše lične podatke;
• Kako Izvršilac obrade štiti Vaše lične podatke.

 

Vrste ličnih podataka koje Izvršilac obrade prikuplja i obrađuje

 

1. Izvršilac obrade prikuplja samo one lične podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.
2. Izvršilac obrade može da prikuplja Vaše lične podatke kada obavlja svoje poslovanje, uključujući kada se Vi obraćate Izvršiocu obrade, tražite informacije od Izvršioca obrade, koristite Stranicu Izvršioca obrade ili koristite usluge Izvršioca obrade.
3. Lični podaci koje Izvršilac obrade prikuplja i obrađuje od korisnika Stranice i/ili usluga uključuju:
• tehničke podatke (broj poseta stranici, ili primanje i korištenje materijala i komunikacija koje Izvršilac obrade šalje Ispitaniku elektronskim putem) prikupljeni putem kolačića (tzv. cookies);
• i druge podatke koje Ispitanik možda pruži Izvršiocu obrade.
4. Izvršilac obrade ne obrađuje posebne kategorije ličnih podataka ispitanika koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, verska ili filozofska uverenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o polnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca niti lične podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva dela.

 

Način prikupljanja ličnih podataka

 

1. Izvršilac obrade prikuplja lične podatke Ispitanika na različite načine, uključujući:

• za vreme praćenja Stranice, uključujući i e-mail komunikaciju koje Društvo prima i šalje;
• kada Ispitanik dostavi informacije tokom direktne komunikacije s Društvom, uključujući
• ličnu komunikaciju s osobljem Društva i onlajn komunikaciju putem stranice ili e-maila;
 
2. Kada Izvršilac obrade prikuplja Vaše lične podatke na neki od navedenih načina, koristi ih isključivo u svrhu koja Vam je navedena u vreme prikupljanja tih podataka.
 

3. Niti jedan podatak nije obavezan i nema nikakvih posledica u slučaju uskraćivanja davanja podataka.

 

Svrha i razdoblje čuvanja ličnih podataka

 

Kada Izvršilac obrade prikuplja i obrađuje lične podatke, čini to iz sledećih razloga:

• radi ponude usluga Društva na tržištu,
• unapređenja usluge Društva, a
• upravljanja odnosima s Ispitanicima i drugim osobama u obavljanju svog poslovanja te
• činjenja dostupnim podataka koje je zatražio Ispitanik;
• radi ispunjenja bilo koje svoje pravne obaveze;
• radi analize i administriranja Stranice, uključujući nadzor upotrebe Stranice.

 

A. PREGLED USLUGA DRUŠTVA

 

Izvršilac obrade ne radi direktnu onlajn prodaju bilo kakvih usluga, već samo pruža javno dostupne informacije unutar opsega delatnosti kojom se bavi.

U opsegu u kom je to razumno potrebno u vezi s uslugama Društva, moguće je da ćemo morati da delimo lične podatke s trećim licima. Molimo Vas, pregledajte deo ove Izjave pod naslovom Lica s kojima Izvršilac obrade deli Vaše lične podatke.

 

B. MARKETING, RAZVOJ I UNAPREĐENJE USLUGA DRUŠTVA

 

Lične podatke koje ste dostavili Izvršiocu obrade isti može koristiti kako bi saznao:
• Otvarate li Internet linkove, linkove za odjavu ili za događanja, uključene u e-mail poruke i marketinške materijale Društva;
• Posećujete li i kako posećujete Stranicu nakon što otvorite linkove koje Vam je Društvo dostavilo. Ovo radimo korišćenjem softvera koji postavlja kolačiće na Vaš uređaj, koji prate ovu aktivnost i beleže istu. Molimo proverite Obaveštenje o korišćenju kolačića, za više informacija o načinu upravljanja i uklanjanja kolačića.
 

C. UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KORISNICIMA

 

Izvršilac obrade, kao neko ko pruža usluge internet Stranice, u svrhu posete Stranici, obrađuje sedeće lične podatke: ime, prezime, e-mail adresa, preko kontakt forme Društva objavljene na stranicama Društva isključivo po Zahtevu za kontakt od strane Ispitanika.

Ujedno Društvo na Stranici koristi kolačiće (tzv. cookies). Molimo proverite naše Obaveštenje o korišćenju kolačića.

 

D. ZAŠTITA OSOBA I IMOVINE (VIDENADZOR)

 

Izvršilac obrade radi zaštite osoba i imovine snima putem sistema videonadzora prostorije unutar i ispred prostorija Društva te se lični podaci prikupljeni putem videonadzora ne koriste za druge svrhe.
Sve prostorije koje se snimaju putem videonadzora su označene oznakom da je prostorija pod videonadzorom na način da je oznaka vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja i sadrži sve potrebne podatke propisane zakonom.
Pravo pristupa ličnim podacima prikupljenim putem videonadzora ima odgovorna osoba Izvršioca obrade i/ili osoba koju on ovlasti te iste osobe lične podatke prikupljene putem videonadzora ne mogu koristiti za druge svrhe osim svrhe zaštite osoba i imovine.
Sistem video nadzora je zaštićen od pristupa neovlašćenih osoba.
Izvršilac obrade će uspostaviti automatizovani sistem zapisa za evidentiranje pristupa snimcima videonadzora koji će sadržati vreme i mesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem videonadzora.

Lični podaci prikupljeni u ovu svrhu čuvaju se najduže 6 meseci, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom arbitražnom ili drugom ekvivalentnom postupku.

 

Osnove za obradu ličnih podataka

 

Izvršilac obrade obrađuje Vaše lične podatke na temelju sledećih osnova:


• legitimni interes Izvršioca obrade i to za: pružanje usluge internet stranice i upravljanje istom, radi utvrđivanja, rešavanja sporova i vođenja postupaka između Ispitanika i Društva, radi deljenja ličnih podataka s povezanim društvima Izvršioca obrade i trećim licima kako je to detaljno navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti, praćenja navika korisnika usluga Društva u svrhu unapređenja usluga Društva te videonadzora;

• radi ispunjavanja pravnih obveza Izvršioca obrade

  • saglasnost ispitanika – za primanje marketinških poruka, njuzletera, e-mail obaveštenja o uslugama Društva ili ankete koje Društvo šalje radi unapređenja usluga.

 

Lica s kojima Izvršilac obrade deli Vaše lične podatke

 

Podatke koje dostavljate Društvu, Izvršilac obrade može na temelju svog legitimnog interesa da podeli s povezanim društvima Izvršioca obrade koji takođe mogu da ih obrađuju. Povezana društava Izvršioca obrade su:
• Blitz-CineStar d.o.o.
 

Društvo može da deli Vaše lične podatke s trećim licima, u skladu s ugovornim obvezama koje ima s istima. Navedeno predstavlja legitimni interes Izvršioca obrade. Takva treća lica (poslovni partneri Izvršioca obrade) uključuju:

• stručne savetnike i revizore,
• dobavljače koje Društvo angažuje radi obavljanja usluga u ime i za račun Društva, uključujući pne koji pružaju IT usluge, organizatore događanja; i
• druga lica koje Društvo angažuje kako bi Vam pružilo usluge uključujući kurirske službe, advokate, stručnjake i prevodioce.

Izvršilac obrade može da deli lične podatke i sa nadzornim telima, sudovima ili državnim agencijama kada je takvo deljenje podataka nužno, uključujući radi poštovanja svih zakonskih zahteva. Osim ukoliko nam je zabranjeno zakonom, preduzećemo sve razumne napore kako bi Vas Društvo prethodno obavestilo o takvom odavanju Vaših ličnih podataka.

Društvo ne dozvoljava da Vaši lični podaci budu dostupni trećim licima u svrhu ponude proizvoda i usluga trećih strana, osim ako ste dali svoju izričitu saglasnost u tu svrhu.

 

Zaštita Vaših ličnih podataka

 

1. Društvo zaštitu ličnih podataka uzima ozbiljno i poduzelo je razne mere opreza kako bi zaštitili vaše lične podatke. Društvo kodira određene osetljive informacije koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, kako bi osigurali da su lični podaci Ispitanika sigurni.
2. Nažalost, nijedan prenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran te Društvo ne može garantovati zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa stranice te nije odgovorno za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.
3. U skladu s primenjivim zakonima o zaštiti ličnih podataka, Društvo koristi tehničke i organizacijske mere za zaštitu ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, korišćenja, otkrivanja ili uništavanja.
4. Kako bi zaštitilo lične podatke Ispitanika i privatnost istih, Društvo sprovodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacione mere zaštite. Spomenuto održavanje i testiranje sigurnosti sprovodi se na trajnoj osnovi. Društvo ograničava pristup podacima Ispitanika na način da pristup istima imaju isključivo ovlašćene osobe koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvaliteta i naplati usluge. Osim toga, Društvo neprestano obučava svoje osoblje o važnosti poverljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti ličnih podataka i angažujemo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mere zaštite.
5. Izvršilac obrade se pridržava internih sigurnosnih procedura upravljanja dokumentima i e-mail sistemom, te infrastrukturom održavanja u svim prostorima Društva.

 

Prava ispitanika

 

1. Podnošenje prigovora – Izvršilac obrade nastoji da osigura najviše standarde pri obradi ličnih podataka i ozbiljno pristupa rešavanju svakog prigovora ispitanika.
Ukoliko smatrate da je obrada ličnih podataka koju Izvršilac obrade sprovodi protivna propisima o zaštiti ličnih podataka, molimo Vas da nas obavestite o tome pisanim putem na adresu Izvršioca obrade (Kamenarka 1, 10000 Zagreb, n/r Voditelj obrade – ne otvarati) ili putem e-mail adrese: gdpr@blitzgroup.eu.
Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom telu – Agencija za zaštitu ličnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, a od 25. maja 2018. godine i nadzornom telu unutar EU-a.
2. Pravo na pristup: Svaki ispitanik ima pravo da zatraži detalje o ličnim podacima koje Izvršilac obrade obrađuje u odnosu na njega/nju i o načinu na koji ih obrađuje.
3. Pravo na ispravku: Ako Izvršilac obrade obrađuje Vaše lične podatke koji su nepotpuni ili netačni, u bilo kom trenutku od Izvršioca obrade možete zatražiti da ih ispravi ili dopuni. Molimo Vas da nas obavestite u slučaju bilo kojih promena Vaših ličnih podataka putem e-maila: gdpr@blitzgroup.eu kako bismo ažurirali Vaše podatke.
4. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Od Izvršioca obrade možete zatražiti brisanje svojih ličnoh podataka, ako ih je obrađivao protivpravno ili ta obrada predstavlja nerazmerno zaziranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutno brisanje, npr. kod zakonom propisanih obaveza arhiviranja.
5. Pravo na ograničenje obrade: Od Izvršioca obrade možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
• ako osporite tačnost podataka tokom perioda koji omogućava Izvršiocu obrade proveru tačnosti tih podataka;
• ako je obrada podataka bila protivpravna, ali odbijate brisanje i umesto toga tražite ograničenje obrade podacima;
• ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahteva; ili
• ako ste podneli prigovor zbog obrade tih podataka.

6. Pravo na mogućnost prenosa podataka: Od Izvršioca obrade možete zatražiti da Vam podatke koje ste mu poverili dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom čitljivom formatu:
• ako te podatke obrađuje na temelju saglasnosti koju ste dali i koju možete opozvati ili radi izvršavanja ugovora i
• ako se obrada vrši s pomoću automatizovanih procesa.
7. U određenim okolnostima, svaki ispitanik takođe ima pravo da zatraži prestanak svakog neovlašćenog prenosa njegovih ličnih podataka trećim licima, te zahtevati da Izvršilac obrade ne prenosi lične podatke koji se odnose na njega trećim licima.
8. Ostvarivanje prava: Ako želite da ostvarite neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz člana 1. ove Izjave.
9. Zloupotreba prava: Ako biste neka od navedenih prava koristili s očitom namerom zloupotrebe, Izvršilac obrade može  da naplati administrativnu nadoknadu ili da odbije da obradi Vaš zahtev.
10. Kada prigovorite obradi Vaših ličnih podataka od strane Izvršioca obrade ili kada povučete prethodno dato ovlašćenje, postoji mogućnost da Društvo neće moći da postigne svrhe obrade navedene u ovoj Izjavi o privatnosti . Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja se temeljila na saglasnosti pre nego što je ona povučena.
11. Kada prigovorite obradi Vaših ličnih podataka od strane Izvršioca obrade ili kada povučete prethodno dato ovlašćenje, važno je da razumete kako Društvo može i dalje da nastavi da obrađuje Vaše lične podatke u meri potrebnoj ili na drugi način dozvoljenoj zakonom.

 

 

 

Posledice nedavanja osobnih podataka i upravljanje saglasnostima

 

1. U slučaju nedavanja saglasnosti ili naknadnog povlačenja iste za primanje naših marketinških obaveštenja, nećete primati naše marketinške poruke, njuzletere, e-mail obaveštenja o uslugama Društva ili ankete koje Društvo šalje radi unapređenja usluga.
2. Saglasnost koju ste dali Izvršiocu obrade za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kom trenutku u kom slučaju Vaše lične podatke prikupljene na temelju saglasnosti više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.
3. Davanje i povlačenje saglasnosti možete izvršiti slanjem e-maila na e-mail adresu gdpr@blitzgroup.eu ili slanjem pisanog zahteva na adresu sedišta Izvršioca obrade.
4. Ako ponovno želite da date svoju saglasnost, to možete učiniti slanjem e-maila na e-mail adresu: gdpr@blitzgroup.eu ili slanjem pisanog zahteva na adresu sedišta Izvršioca obrade.

 

Poverljivost podataka trećih lica

 

1. Ova Izjava o privatnosti odnosi se samo na upotrebu i korišćenje podataka koje Izvršilac obrade prikuplja od ispitanika. Druge internet stranice kojima se može pristupiti putem Stranice imaju vlastite izjave o poverljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korišćenja i objavljivanja. Ako preko internet Stranice posetite jednu ili više drugih stranica, preporučamo da pregledate izjavu o poverljivosti podataka te stranice. Društvo nije odgovorno za načine i uslove rada trećih strana.

 

Obaveštenje o korištenju kolačića (tzv. cookies)

 

1. Obaveštavamo Vas kako Društvo na svojoj Stranici koristi kolačiće (tzv. cookies).
2. Kolačići su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računaru posetilaca Stranice. Koristimo kolačiće u svrhu osiguravanja rada svih funkcija internet portala koji su nužni za normalno funkcionisanje Stranice, te bez kojih nije moguće pristupiti Stranici. Takvi kolačići ne mogu da se isključe ili izbrišu, jer bez njih Stranica ne bi ispravno funkcionisala. Međutim, navedeni kolačići (ASP.NET Sessionld) ne pohranjuju nikakve lične podatke, već isključivo tehničke podatke potrebne za ispravan rad Stranice.
3. Pored navedenih kolačića nužnih za rad Stranice, Društvo koristi i kolačiće koji omogućavaju prepoznavanje korisnika pri ponovnoj poseti Stranici u svrhu prilagođavanja određenih sadržaja posebno za Vas, te za analizu Stranice koristimo softver pomoću kog analiziramo korišćenje Stranica. Time Društvo stiče dragocena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvaliteta svoje ponude.
4. Navedeni softver za analizu, osim toga, prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Lični podaci koje navedeni kolačići prikupljaju su: centartab (odabrani centar), EUCookie (trakica za cookie da li si pročitao), CookieWarningAgreed, deadpoolBanner (da je prikazan baner).
5. Dalje, na Stranici se mogu nalaziti i kolačići trećih strana (kao što su Google Analytics, Facebook, Instagram, Youtube i sl.) kao i kolačići za oglašavanje te slični linkovi, a koji takođe mogu da prikupljaju određene lične podatke o Vama. Te kolačiće ne postavlja i ne kontroliše Društvo. Za više informacija o tome kako treća strana koristi kolačićime, te na koji način možete istima da upravljate, molimo Vas da posetite odgovarajuće internet stranice treće strane. Kolačići trećih strana koji se koriste na Stranici su: Google Analytics – servis za merenje posećenosti.
6. Kolačići za analizu, kolačići trećih strana i kolačići za oglašavanje, te slični kolačići mogu da se pohrane na Vašem računaru samo uz Vaš izričit pristanak. Takve kolačiće inače možete, putem odgovarajućih postavki na pretraživaču, isključiti ili izbrisati.
7. Kolačićima možete da upravljate odabirom postavki. Svoju saglasnost za korišćenje kolačića možete uvek povući na isti način, odabirom postavki u pretraživaču.
8. Većina internet pretraživača prihvata kolačiće, ali obično možete da promenite postavke da

odbija nove kolačiće, onemogući postojeće, ili da vas jednostavno obavesti kad su novi kolačići poslati na Vaš uređaj.
9. Kako biste postavili Vaš pretraživač da odbija kolačiće, pogledajte upute o pomoći za pretraživač (koje se inače nalaze pod izborom “Pomoć”, “Alati” ili “Uredi”).
10. Napominjemo da određene funkcije Stranice mogu da se izgube ako odbijete ili onemogućite kolačiće. Osim toga, onemogućavanje kolačića ili kategorije kolačića ne briše kolačić iz Vašeg pretraživača. To morate da učinite sami u pretraživaču.
11. Vaše lične podatke prikupljene pomoću kolačića ne delimo s trećim licima bez Vašeg izričitog pristanka. Navedene podatke Google Analytics čuva trajno, a korisnik može da ih izbriše kada poželi.
12. Prava ispitanika i ostale informacije u odnosu na lične podatke koje o Vama prikupljaju kolačići možete pronaći u Izjavi o privatnosti.

 

KOLAČIĆI

 

Postavke privatnosti

Na našoj internet Stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su bitni, dok nam drugi pomažu da poboljšamo ovu internet Stranicu i Vaše iskustvo. U slučaju da želite da povučete saglasnost za kolačiće to možete bilo kad učiniti u postavkama svoga Internet pretraživača, unutar opcija postavki za sigurnost.  Nužni kolačići

  • Analitički kolačići

  • Marketinški kolačići

 

Nužni kolačići (1)

Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcije i nužni su za pravilan rad internet Stranice.

Sakrij informacije o kolačićima.

Ime

Borlabs Cookie

Davatelj

Vlasnik ove Stranice, Otisak

Svrha

Pohranjivanje preferencija posetioca odabranih u opcijama Borlabs kolačića .

Naziv kolačića

borlabs-cookie

Istek kolačića

1 godina

 

 

Analitički kolačići

Statistički kolačići prikupljaju informacije anonimno. Ove informacije nam pomažu da razumemo kako naši posetioci koriste našu Internet Stranicu.

Sakrij informacije o kolačićima.

Prihvati

Google Analytics

Ime

Google Analytics

Davatelj

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Svrha

Googleov kolačić koji se koristi za analizu internet stranice. Generiše statističke podatke o tome kako posetilac koristi internet Stranicu.

Politika privatnosti

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

Naziv kolačića

_ga,_gat,_gid

Istek kolačića

2 godine

 

 

Marketinški kolačići (7)

Sadržaj s video platformi i platformi društvenih medija blokiran je prema zadatim postavkama. Ako su kolačići spoljnih medija prihvaćeni, pristup tim sadržajima više ne zahteva ručni pristanak.

Sakrij informacije o kolačićima.

Prihvati

Facebook

Ime

Facebook

Davatelj

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

Svrha

Koristi se za otvaranje Facebook sadržaja.

Politika privatnosti

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Domaćin

.facebook.com

 

Prihvati

Google Maps

Ime

Google Maps

Davatelj

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Svrha

Koristi se za otvaranje sadržaja Google Maps.

Politika privatnosti

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

Domaćin

.google.com

Naziv kolačića

NID

Istek kolačića

6 meseci

 

Prihvati

Instagram

Ime

Instagram

Davatelj

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

Svrha

Koristi se za otvaranje Instagram sadržaja.

Politika privatnosti

https://www.instagram.com/legal/privacy/

Domaćin

.instagram.com

Naziv kolačića

pigeon_state

Istek kolačića

Sesija

 

 

Prihvati

Twitter

Ime

Twitter

Davatelj

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland

Svrha

Koristi se za otvaranje Twitter sadržaja.

Politika privatnosti

https://twitter.com/privacy

Domaćin

.twimg.com, .twitter.com

Naziv kolačića

__widgetsettings, local_storage_support_test

Istek kolačića

Neograničeno

 

 

Prihvati

YouTube

Ime

YouTube

Davatelj

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Svrha

Koristi se za otvaranje YouTube sadržaja.

Politika privatnosti

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

Domaćin

google.com

Naziv kolačića

NID

Istek kolačića

6 meseci

bottom of page